Tietosuojaseloste

Asiakkaiden yksityisyys on Toholammin Energia Oy:lle tärkeää. Tämä tietosuojaseloste auttaa ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Toholammin Energia Oy on sitoutunut noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, 25.5.2018 alkaen sovellettavaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy asiakkaiden yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Toholammin Energia Oy
Y-tunnus: 0726682-1
Osoite: Lampintie 5, 69300 TOHOLAMPI
Puhelin: 040 6736641
Sähköposti:

2. REKISTERIN NIMI

Toholammin Energia Oy, Asiakastietorekisteri 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Toholammin Energia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä asianmukaista tietojenkäsittelytapaa ja lakisääteisiä velvoitteita. Käytämme asiakastietorekisterin tietoja kaukolämmön laskutuksen ja asiakassuhteiden hoitamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää asiakassuhteeseen perustuvat yleiset tiedot kuten nimi, henkilötunnus, laskutustiedot ja laskutukseen liittyvät sopimus- ja yhteystiedot sekä asiakkaan mahdollisesti erikseen ilmoittamat tiedot. Rekisteriin voidaan tarvittaessa kerätä Toholammin Energian internetsivun käyttöön liittyviä lokitietoja, joiden avulla voidaan kehittää palvelua.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Liittymis- ja lämmönmyyntisopimukset, asiakkaan erikseen ilmoittamat tiedot ja asiakassuhteisiin liittyvät sähköpostit. Toholammin Energia Oy:n keräämät lämmönkäyttöpaikkaan liittyvät kulutus ja käyttöpaikkatiedot. Toholammin Energian internetsivun käytöstä kertyvät lokitiedostot sekä nettisivuilla täytettävä tarjouspyyntölomake. Vaa’alta saatavat punnitustiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Toholammin Energia käyttää tietojen käsittelyyn alihankkijoiden palveluita, jolloin alihankkija toimivat tietojen käsittelijöinä. Yksittäisiä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten perintää suorittavalle yritykselle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.

7. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja pääsevät käsittelemään ja ylläpitämään vain tietoihin oikeutetut ja määritellyt henkilöt. Rekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopiot.

8. REKISTERIN TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Asiakasrekisterissä olevat omat henkilökohtaiset tietonsa. Asiakasrekisterissä olevat tiedot toimitetaan ainoastaan kirjallisessa muodossa asiakkaan yhteystiedoissa olevaan postiosoitteeseen. Asiakastietojen tarkistamista voi pyytää henkilökohtaisesti vierailemalla Toholammin Energian toimitusjohtajan toimistossa ORC-voimalaitoksella tai sihteerin toimistossa Kunnantalolla. Vaihtoehtoisesti henkilötietojen tarkistamista voi pyytää kirjallisella allekirjoitetulla asiakirjalla tai jollain muulla luotettavasti varmennetulla menetelmällä.

9. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan Asiakasrekisterissä olevat asiakasta koskevat virheelliset tiedot. Korjauspyyntö tulee pyytää henkilökohtaisesti vierailemalla Toholammin Energian toimitusjohtajan toimistossa ORC-voimalaitoksella tai sihteerin toimistossa Kunnantalolla. Vaihtoehtoisesti henkilötietojen korjaamista voi pyytää kirjallisella allekirjoitetulla asiakirjalla tai jollain muulla luotettavasti varmennetulla menetelmällä.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimista samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.